Българската асоциация на застрахователните брокери подкрепя самоиздържането на КФН

0

Delo.bg публикува становището на Българска Асоциация на Застрахователните Брокери (БАЗБ) във връзка с появилите се в някои медии публикации относно внесения от Комисията по финансов надзор (КФН) в Народното събрание на Република България законопроект за изменение на Закон за Комисията за Финансов Надзор, свързан с осигуряването на бюджетна самостоятелност на надзорния орган:

БАЗБ напълно подкрепя възприемането на подход за самостоятелно издържане на КФН без субсидия от държавния бюджет, с цел да се осигурят необходимите условия за нормално функциониране на комисията като регулаторен и надзорен орган на небанковия финансов сектор от икономиката, както и общото увеличение на размера на таксите, което да обезпечи осигуряването на ресурси на КФН за изпълнение на увеличените ѝ надзорни дейности и ангажименти.

Мотивите за подкрепата на законопроекта са следните:

През последните години застрахователните брокери страдат от нелоялна конкуренция изразяваща се в продажба на застраховки от:
– физически лица и фирми, неразполагащи с нужния лиценз или сертификат;
– организиране в интернет пространството на нерегламентирани аукциони или „борси за застраховки”, които не са регламентирана форма на застрахователно посредничество;
– неспазване на заложените в Кодекса на застраховане правила и норми за издаване на полици, отчитане на средства и поддържане на професионално ниво на квалификация от страна на лицензирани застрахователни брокери и застрахователни агенти, което води до неравнопоставеност в сектора и рушене на имиджа на застрахователния посредник;
– слаб контрол на посредниците в малките населени места, което води до неравнопоставеност между брокерите опериращи в големите градове и тези в малките населени места.

Освен нелоялната конкуренция предстоят значителни изменение на Кодекса за застраховане свързани с Директивата за застрахователно посредничество (IDD), касаещи разширяване на кръга на поднадзорните лица и оценка и сертифициране на професионалните познания на служителите на всички разпространители на застрахователните продукти.

Описаните по-горе проблеми са обсъждани нееднократно с ръководството на КФН. За съжаление, експертите назначени в управление „Застрахователен надзор“ са твърде недостатъчни за осъществяване на необходимия надзор. Налице е текучество в управлението свързано с ниските нива на трудови възнаграждение, което още повече влошава качеството на надзорната дейност. Освен това, Комисията не разполага с нужното материално обезпечаване (автомобили, хардуер и други материали), което прави работа ѝ ниско ефективна а понякога и невъзможна.

Както се вижда от гореизложеното един от инструментите за повишаване на качеството и обема на надзорната дейност е увеличаване на бюджета на КФН. Ние считаме, че възприетият подход за самофинансиране на Комисията е правилен и ще доведе до желания от нас надзор на дейността на застрахователните посредници.

БАЗБ е изразила това своето становище пред Бюджетната комисия в НС и пред министъра на финансите и ще го потвърди при обсъждането на законопроекта в комисиите на Народното събрание.

Показана е 1 от 1 страници
          


Никаква част от сайта delo.bg не може да бъде копирана и разпространявана без изричното посочване на статията-източник с хиперлинк!Коментирай в Delo.bg